Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Projekty

Název projektu: UČÍME SE PRO BUDOUCNOST, v. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006913

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Financování: Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Realizace: 4. 9. 2017 – 3. 9. 2019

Cíle projektu: Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Podpořené aktivity:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – 8 hodin – v oblasti matematické gramotnosti, cizích jazyků, kariérového vzdělávání, inkluze, výchově k podnikání, informačních a komunikačních technologiích
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – 16 hodin – v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Učebny cizích jazyků, informačních technologií a cvičné kanceláře pro vzdělávání v podnikavosti – CZ.06.2.57/0.0/0.0/16_050/0002795, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Základní informace

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 11703 – Integrovaný regionální operační program Název projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002795

Učebny cizích jazyků, informačních technologií a cvičné kanceláře pro vzdělávání v podnikavosti

Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Období realizace: léta 2017–2018

Cíle projektu

Cílem projektu je výrazně výšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a prohloubit spolupráce se sociálními partnery v rámci vzdělávání tak, aby tito absolventi měli dostatek znalostí a klíčových kompetencí pro nástup do terciálního vzdělávání nebo do zaměstnání ihned po absolvování školy.

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro technické a jazykové vzdělávání ve Zlínském kraji.

Realizací projektu dojde zároveň k vytvoření předpokladů pro naplnění Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES)

Cíl a cílová skupina

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit vzdělávací zařízení, které bude využito žáky Střední školy hotelové Zlín, s.r.o.


Modernizace výpočetní techniky – Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Připravujeme podrobnosti.


Inovace výuky prostřednictvím ICT – EU peníze SŠ

Program OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT
Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Období realizace: 2. 7. 2012 – 1. 7. 2014

Cíle projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cílová skupina

Žáci střední školy.


Výuka 21. století

Základní informace

Program OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Výuka 21. století – tvorba a implementace moderních způsobů výuky s podporou ICT a e-learningu
Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Období realizace: 1. 11. 2010 – 26. 9. 2012

Cíle projektu

 • Vytvoření a ověření modernizovaných znovupoužitelných učebních objektů v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie s využitím modulové skladby jednotlivých vzdělávacích programů tak, aby je bylo možné kombinovat pro různé typy škol se stejným nebo podobným zaměřením.
 • Zapojení ICT do výuky v souladu s inovovaným obsahem vzdělávání v rámci kurikulární reformy českého školství.
 • Zpřístupnění vytvořených výukových objektů všem žákům bez rozdílu sociálního původu, rasy a etnického původu, jak chlapcům, tak i dívkám pomocí vytvořené databáze učebních materiálů a testů.
 • Za pomoci učebních materiálů vyšší kvality zvýšit kompetence žáků v oblastech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie.
 • Kvalitním vzděláním umožnit žákům lépe se uplatnit na trhu práce.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu byli žáci oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu:

 • žáci Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., Dřevnická 1788, Zlín
 • žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o., Tovačovského 33, Kroměříž a odloučeného pracoviště Zlín, nám. T. G. Masaryka 1281, kteří budou v rámci projektu využívat vlastní interaktivní studijní materiály

Cílovou skupinou byli také pedagogové vyškolení ve tvorbě interaktivních, multimediálních studijních materiálů, kteří materiály podporující zvýšení kvality výuky tvořili.


 Hotelnictví a turismus přístupný všem

Program OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Hotelnictví a turismus přístupný všem
Příjemce: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Období realizace: 1. 11. 2010 – 26. 9. 2012

Cíle projektu

 • Vytvoření a ověření modernizovaných znovupoužitelných učebních objektů v oblasti hotelnictví a turismus se zapojením ICT do výuky v souladu s inovovaným obsahem vzdělávání v rámci kurikulární reformy českého školství.
 • Zpřístupnění vytvořených výukových objektů všem žákům bez rozdílu sociálního původu, rasy a etnického původu, jak chlapcům, tak i dívkám pomocí vytvořené databáze učebních materiálů a testů zlepšení podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení.
 • Za pomoci učebních materiálů vyšší kvality zvýšit kompetence žáků v oblastech cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie.
 • Kvalitním vzděláním umožnit žákům lépe se uplatnit na trhu práce.
 • Propagace a distribuce výukových objektů realizovaných projektem.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, žáci Střední školy hotelové Zlín, s.r.o., Dřevnická 1788, Zlín, kteří budou studovat za podpory nově vytvořených interaktivních studijních materiálů se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání, integraci žáků se SVP a tím zvýšení kompetencí absolventů oboru hotelnictví včetně žáků se SVP.


Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...