Kontakt: skola@strednihotelova.cz, 577 210 750

Školská rada

V souladu § 167 Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) je na škole zřízena školská rada, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

…SCHVALUJE

 • výroční zprávu o činnosti školy
 • školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

…PROJEDNÁVÁ

 • návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • inspekční zprávy České školní inspekce

…SE PODÍLÍ

 • na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

…SE VYJADŘUJE

 • k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

…PODÁVÁ

 • podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli
 • návrh na odvolání ředitele

Členové školské rady

Zástupce zřizovatele

 • Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Zástupce pedagogických pracovníků

 • Mgr. Kateřina Ordáňová – předsedkyně školské rady

Zástupce rodičů

 • Robert Peroutka

Zástupce žáků

 • Samuel Orlita, Klára Zavrtálková

Kontakt na školskou radu

EMAIL: skolskarada[zavinac]strednihotelova[tecka]cz

Škola on-line

Naše škola využívá moderní prostředky ICT pro výuku i komunikaci s rodiči a žáky. Rodiče a žáci mohou sledovat rozvrhy hodin, suplování, absenci i známky, veřejnost aktuality na facebooku.

Číst více ...
Studijní obory

Nabízíme studijní a učební obory: Hotelnictví 65-42-M/01 Informační technologie 18-20-M/01 Podnikání 64-41-L/51 Kuchař – číšník 65-61-H/01

Číst více ...
Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. Soubory ke stažení Průběh přijímacího řízení 2018/2019Velikost…

Číst více ...
Maturita

Společná (státní) část maturitní zkoušky se bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků…

Číst více ...
Zřizovatel školy Baltaci, a. s.

Zřizovatelem Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. je akciová společnost BALTACI. Akciová společnost BALTACI, která ve Zlíně a jeho okolí provozuje několik hotelových, restauračních a dalších gastronomicky orientovaných zařízení je od srpna…

Číst více ...